Bundeling

Onze visie op privacy

Bundeling® (wij-vorm), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers, (ex-)klanten en andere (natuurlijke) personen die contact met ons hebben gezocht (jij-vorm). Onze diensten bestaan onder andere uit het aanbieden van een laagdrempelig en efficiënt werkend communicatieplatform en andere diensten zoals omschreven op onze website en in onze algemene voorwaarden. In het kader van deze diensten (‘Diensten’) verwerken wij persoonsgegevens.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens die wij verwerken. In overeenstemming met geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Economische Ruimte en de UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) in het Verenigd Koninkrijk, verwerken wij persoonsgegevens met zorgvuldigheid en inachtneming van privacyrichtlijnen. Dit privacyreglement heeft tot doel uit te leggen hoe wij de privacy waarborgen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Bundeling® als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in (5405 NE) Uden aan de Protonenlaan 2a. Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op +31 (85) 020 0554 of per e-mail door te mailen naar support@bundeling.com.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze website of Diensten die wij aanbieden, kan je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld ons een e-mail te sturen of wanneer je je aanmeldt voor één van onze Diensten.

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals jouw naam en achternaam;
 • Contactinformatie zoals telefoonnummer en (persoonlijk) e-mailadres;
 • Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met ons, zoals social media-accounts, IP-adressen, browserinstellingen, feedback en meningen;
 • Overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening.

Dit kunnen dus persoonsgegevens zijn die je zelf aan ons verstrekt, maar ook gegevens die wij verkrijgen via onze opdrachtgevers. We zorgen er echter altijd voor dat we geen onnodige informatie verzamelen en streven ernaar om enkel de gegevens te gebruiken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van ons platform en het waarborgen van onze dienstverlening.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden. Wanneer je je aanmeldt voor één van onze Diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Die gegevens zijn noodzakelijk voor het aanmelden en verifiëren/authentiseren van gebruikers van onze Diensten, maar ook voor het daadwerkelijk uitvoeren van de Diensten en eventuele facturatie. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren en eventueel vragen naar persoonlijke gegevens die voor de situatie in kwestie relevant zijn. Op die manier kunnen we jouw vragen verwerken en je verzoeken beantwoorden.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor het versturen van een nieuwsbrief. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om je af te melden.

Zoals je hiervoor hebt gelezen, verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin jij ons opdracht hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben en de verwerking geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy. Is dit niet het geval? Dan verwerken we alleen jouw persoonsgegevens basis van jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies, onrechtmatige verwerking of misbruik worden beveiligd. Jouw gegevens worden zo veel mogelijk beveiligd opgeslagen op servers in Nederlandse datacenters die voldoen aan de geldende ISO- en NEN-normeringen voor veiligheid van data. Daarnaast hebben wij onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, door bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden;
 • Extra beveiliging via twee-factor verificatie bij inlogprocedures;
 • Beveiliging van computersystemen met firewalls, anti-virus programma’s en DDoS-preventie;
 • Minimalisatie en actualisatie van persoonsgegevens;
 • Het hanteren van zo kort mogelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens;
 • Het waar nodig versleutelen en pseudonimiseren van data;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle door erkende autorisaties;
 • Halfjaarlijkse security scans uitgevoerd door externe specialisten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Zo bewaren we jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld zo lang als dat jij gebruik maakt van onze Diensten. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers bijvoorbeeld voor 12 (twaalf) maanden.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Je vertrouwt ons met je persoonsgegevens, en dat vertrouwen nemen we serieus. In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met derden. Maar omdat we ernaar streven je de best mogelijke ervaring te bieden, betekent dit soms dat we bepaalde gegevens moeten delen met vertrouwde derde partijen. Wanneer je besluit om via het contactformulier op onze website contact met ons op te nemen, kunnen je gegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen in WordPress of in ons CRM-systeem om op een georganiseerde manier te kunnen reageren. Om het verlenen van support te kunnen vergemakkelijken, gebruiken we een supportsysteem en om je op de hoogte te houden van onze laatste nieuwtjes en updates, gebruiken we een e-mailcommunicatietool. Dit zijn derde partijen die noodzakelijkerwijs met jouw gegevens in aanraking kunnen komen. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Wat essentieel is om te weten, is dat jouw persoonsgegevens nooit zullen worden gedeeld met externe partijen voor commerciële doeleinden. We werken alleen samen met betrouwbare partijen die dezelfde hoge normen voor gegevensbescherming hanteren als wij.

Websites en diensten van derden

Onze werkwijze is zo ingericht dat wij zo minimaal mogelijk informatie hoeven te delen met derde partijen. Informatie wordt dus alleen gedeeld als dit noodzakelijk is om onze service uit te voeren en enkel met partijen die een passend beschermings- en beveiligingsniveau kunnen garanderen.

Via onze website kunnen gebruikers bijvoorbeeld wel naar andere websites van derden linken die nuttige informatie verstrekken. Dit privacyreglement ziet alleen op persoonsgegevens die wij zelf in het kader van onze Diensten verwerken. Dit privacyreglement is dus niet van toepassing op websites of applicaties van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd de privacyverklaring van deze derden.

Doorgifte van persoonsgegevens

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen zoals uiteengezet in dit privacyreglement, kan het soms noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens over te dragen naar landen die buiten de werkingssfeer van de toepasselijke privacywetgeving vallen. Zo kunnen wij, hoewel wij aan de AVG gebonden zijn, bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken buiten de Europees Economische Ruimte (EER). We willen benadrukken dat een dergelijke overdracht uitsluitend plaatsvindt wanneer dit is toegestaan op grond van de toepasselijke privacywetgeving. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, nemen we alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens te allen tijde beschermd en veilig blijven. Dit omvat het treffen van passende beveiligingsmaatregelen en het aangaan van bindende afspraken met externe partijen, indien van toepassing, om te garanderen dat jouw gegevens met dezelfde zorg en aandacht worden behandeld als binnen de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bundeling® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bundeling®) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bundeling® gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bundeling® gebruikt functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken analytische cookies voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze Diensten daarop kunnen afstemmen. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Deze informatie gebruiken wij om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere Diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Google Analytics en LinkedIn.

Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij Bundeling® een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Bundeling®. Daarnaast heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van een nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Als je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 (vier) weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Bundeling® kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer door te bellen naar +31(85) 020 0554 of te mailen naar support@bundeling.com. Eventuele schriftelijke verzoeken kan je richten aan:

Bundeling B.V.
Inzageverzoek persoonsgegevens
Protonenlaan 2a

5405 NE te Uden

Klachten toezichthouder

De daartoe bevoegde toezichthouder controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. In Nederland is dat bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen jou graag met het vinden van een oplossing. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar, maar wij doen ons best om ons beleid up to date te houden. Bundeling® kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je ook steeds terugvinden op onze website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 28 oktober 2023.